Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 4 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ __ 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 37 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Камамуниципаль районы ТүбәнУратма авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларын аадреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт...

Скачать