№ 4 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Түбән Уратма авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 34 от 19.12.2018
Түбән Уратма авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 21нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 33 от 19.12.2018
Түбән Уратма авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 20 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Уратма авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 31 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 - 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Түбән Уратма авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать